دسترسی سریع

1396/2/2 شنبه                                                               معاونت ارزیابی انطباق- ارومیه
                                                   مشخصات معاون ارزیابی انطباق:

                                                        نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم فخری                       محل استقرار: طبقه دوم
                                                         شماره مستقیم        1517                                               شماره تلفن داخلی: 1003