دسترسی سریع

1390/5/15 شنبه

قوانین و مقررات

آئین نامه اجرایی قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی

قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی

قانون تقويت و توسعه نظام استانداردراهنمای ثبت سفارش از طریق سیستم تعاملی

دستورالعمل کاربری تعاملات

شرکت های بازرسی مجاز به فعالیت درسامانه تعاملات

نمودار فرآیند اجرایى قانون ارتقاء کیفى خودرو و سایر کالاهای صنعتىبسته حمایتی

بسته حمایتی از تولید با کیفیت و تسهیل تجارت
استانداردها و ضوابط فنی مورد تایید سازمان

ضوابط فنی برای واردات کالا

فهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول ISIRIفهرست کالاهای مشمول نظارت سازمان استاندارد


فهرست کالاهایی که به لحاظ ایمنی و بهداشتی دارای اهمیت است

فهرست بعضی از کالاهــای با مــدت آزمــون طـــولانی

فهرست کالاهــای غــیر قابـل آزمــون در داخـل کشـــور

فهرست کالاهای برقی مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد

فهرست کالاهای مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد از نظر برچسب انرژی

فهرست ثبت برند بین المللی

فهرست شرکتهای دارای گواهینامه ثبت کالا

فهرست2845 ردیف تعرفه کالاهای وارداتی مشمول قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی


صادرات و واردات
فايلها
قوانين و مقررات.pdf 89.234 KB