دسترسی سریع

1396/2/4 دوشنبه


 
                                                                                                                                            واحد امور مالی- ارومیه                                                                            
                                                مشخصات رئیس اداره امور مالی :
                                                                                 نام و نام خانوادگی: آقای طاهر ارومیان                               محل استقرار: طبقه دوم
                                                                                  شماره مستقیم:      4-32780941-044                             شماره تلفن داخلی: 1017

                                                                                                                    مشخصات کارشناس حقوق و دستمزد :

                                                                     نام و نام خانوادگی: آقای حجت طاهر شبستری                    محل استقرار: طبقه دوم
                                                                     شماره مستقیم:        1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1019
                                                                                               مشخصات کارشناس  اداره امور مالی :

                                                                     نام و نام خانوادگی: آقای یونس نهاوندی                                 محل استقرار: طبقه دوم
                                                                      شماره مستقیم:     1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1018


                                                                                                           مشخصات کارپرداز :

                                                                     نام و نام خانوادگی: آقای حجت طاهر شبستری                  محل استقرار: طبقه دوم
                                                                       شماره مستقیم:        1517                                                  شماره تلفن داخلی: 1019
                                                                                                          مشخصات امین اموال :

                                                                     نام و نام خانوادگی: آقای سوران سهرابی                                 محل استقرار: طبقه دوم
                                                                      شماره مستقیم:     1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1021


 
 
شرح وظایف:

تنظیم حساب و تامین اعتبار
حقوق و دستمزد پرسنل
کارمزد خدماتی واحدهای تولیدی و خدماتی
انجام امورات حسابداری
انجام امورات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان
انجام امورات مربوط به کارپردازی
انجام امورات مربوط به اموال