دسترسی سریع

1396/2/2 شنبه 
                                                                                                                               اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی- ارومیه
                                                                                      مشخصات سرپرست اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:

                                                                          نام و نام خانوادگی: آقای فرید دولتشاهی                          محل استقرار: طبقه دوم
                                                                      شماره مستقیم      1517                                                    شماره تلفن داخلی: 1010


 
                                                                                    مشخصات کارشناس  اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:

                                                                      نام و نام خانوادگی: آقای مسلم محمودی                               محل استقرار: طبقه دوم
                                                                          شماره مستقیم:       1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1040 
                                                                                                                        مشخصات مسئول دبیرخانه:
                                                                                نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم سلیمانی                               محل استقرار: طبقه دوم
                                                                               شماره مستقیم:       1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1027

                                                                     شرح وظایف
:

نظارت بر کلیه امور مربوط به منابع انسانی اداره کل
نظارت بر کلیه امور مربوط به پشتیبانی و رفاهی اداره کل