دسترسی سریع

1396/2/2 شنبه
 
                                                                                                                                               معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی- ارومیه
                                                                                                                      مشخصات معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی:
                                                                                                    نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                           محل استقرار: طبقه دوم
                                                                                                                       شماره مستقیم   1517                                                 شماره تلفن داخلی: 1002