دسترسی سریع

1396/2/1 جمعه


                                                                     اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی- ارومیه

                                                 
مشخصات سرپرست اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی:

                                                        نام و نام خانوادگی: آقای رسول آتشی
                         محل استقرار: طبقه دوم
                                                          شماره مستقیم:      
1517                                          شماره تلفن داخلی: 1037

                                             مشخصات کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی:

نام و نام خانوادگی: آقای علی قهرمانی                         محل استقرار: طبقه دوم
                                                       شماره مستقیم:     
1517                                              شماره تلفن داخلی: 1036
                                                    

شرح وظایف:

 نظارت بر نحوه صدور گواهینامه های انطباق کالاهای وارداتی
نظارت بر نحوه صدور گواهینامه های انطباق کالاهای صادراتی 
نظارت بر فعالیت های شرکت های بازرسی کننده کالا (سورویانس)