دسترسی سریع

1396/1/31 پنجشنبه
                                                                                    واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ارومیه
                                                                               مشخصات رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات:
         
                                                                            نام و نام خانوادگی: آقای شیرزاد تیموری
                                محل استقرار: طبقه دوم     
                                                                          شماره مستقیم: 
    1517                                                   شماره تلفن داخلی: 1020
              
                                                                       
مشخصات کارشناس  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :
                           
                                                          نام و نام خانوادگی: آقای امیر سپهری
                               محل استقرار: طبقه دوم     
                                                       شماره مستقیم: 
      1517                                                  شماره تلفن داخلی: 1030


                                                                     
مشخصات کارشناس  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :
                         
                                                                            نام و نام خانوادگی: آقای روزبه بدلی
                                 محل استقرار: طبقه دوم                           
                                                    شماره مستقیم:     1517 
                                                  شماره تلفن داخلی: 1030شرح وظایف
:

تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوری های جدید سخت افزاری و نرم افزاری

نظارت بر فرایند پشتیبانی فنی و امنیتی از نرم افزارهای موجود و مورد نیاز سازمان

پشتیبانی و نگهداری از شبکه داخلی LAN و رفع عیب آن

پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری  از رایانه ها و تجهیزات جانبی و رفع عیب آنها

پیگیری و ارائه راهکار های مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری